PROGRAM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZEBRANIA STOWARZYSZENIA MLKS JÓZEFOVIA

2 marzec 2016 r.

 

Zarząd MLKS Józefovia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zebranie odbędzie się w dniu 2 marzec 2016 r. o godzinie 19.00 w pierwszym terminie, a o godzinie 19.15 w drugim terminie, w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Dolna 19 Józefów.

PORZĄDEK ZEBRANIA

  1. Otwarcie Zebrania  przez Prezes Stowarzyszenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku zebrania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu w obowiązującym  statucie Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego ?Józefovia?, jedynie w zakresie stanowiącym warunek konieczny odzyskania przez nasze Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. Zm.)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego ?Józefovia?.
  8. Zamknięcie zebrania.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia