Zarząd MLKS Józefovia Józefów

Zgodnie z wnioskiem Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania do dnia 30 września 2015 ogłasza:

Zwołanie

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

MLKS Józefovia Józefów

na dzień

29 września 2015

na godzinę 19.00  w pierwszym terminie oraz  na godzinę 19.15 w drugim terminie, w siedzibie Stowarzyszenia ul. Dolna 19 w Józefowie

PROGRAM

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

Zgodnie z Protokołem Walnego Zebrania Sprawozdawczo MLKS Józefovia Józefów z dnia 30 czerwca 2015  Zarząd MLKS Józefovia Józefów zwołuje Nadzwyczajne Walne zgromadzenie członków

PORZĄDEK NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGRMADZENIA CZŁONKÓW:

 1. Otwarcie Zebrania  przez Prezes Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz protokolantów.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku Zebrania.
 6. Odczytanie protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 30.06.2015
 7. Przedstawienie opinii prawnej dotyczącej interpretacji statutu Stowarzyszenia w kontekście nie udzielenia absolutorium Zarządowi MLKS Józefovia Józefów w trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 30 czerwca 2015.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu MLKS Józefovia Józefów za okres 30 czerwca 2015 -28 września 2015.
 9. Wolne wnioski.
 10. Dyskusja nad złożonymi wnioskami ich przyjęcie lub odrzucenie.
 11. Komunikaty i sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie zebrania

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego MLKS Józefovia Józefów z dnia 30 czerwca 2015 znajduje się na oficjalnej stronie Klubu www.jozefovia.pl.

Zarząd Stowarzyszenia MLKS Józefovia