Zarząd MLKS Józefovia Józefów informuje iż 30 czerwca o godzinie 19:30 ? w drugim terminie ? odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MLKS Józefovia Józefów.

Walne Zebranie przebiegało zgodnie z zaproponowanym przez Zarząd programem, z uwzględnieniem wniosków przedstawionych przez Komisję Rewizyjną.

Zarząd przedstawił sprawozdania z działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia za rok 2014. W jawnym głosowaniu sprawozdania te zostały  przyjęte przez Walne Zebranie.

Następnie Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2014. W jawnym głosowaniu sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte przez Walne Zebranie.

Następnym punktem zebrania było ? zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez Komisję Rewizyjną do Zarządu ? głosowanie nad absolutorium dla obecnego Zarządu Klubu.

W wyniku tajnego głosowania Zarząd Stowarzyszenia nie uzyskał absolutorium.

Ponieważ po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia MLKS Józefovia taka sytuacja miała miejsce, prowadzący zebranie zaproponował przerwanie Walnego Zebrania oraz jego zwołanie w kolejnym terminie do 30 września 2015 roku.

Spotkanie zakończyło się rekomendacją Walnego Zebrania dla uzyskania przez Zarząd Klubu opinii prawnej dotyczącej interpretacji obowiązującego Statutu Stowarzyszenia w zaistniałej sytuacji.

Walne Zebranie zgłosiło również prośbę do obecnego Zarządu o kontynuowanie swojej pracy na rzecz Klubu do terminu kolejnego Walnego Zebrania.

Po konsultacjach,  członkowie Zarządu MLKS Józefovia niniejszym deklarują ? przyjmując wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Stowarzyszenia  –  kontynuację prac Zarządu do terminu kolejnego Walnego Zebrania.

Z poważaniem,

Zarząd MLKS Józefovia

Pełny wykaz dokumentów z Walnego Zebrania jest aktualnie przygotowywany i w najbliższym czasie zostanie udostępniony w sekcji  ?O Klubie? -> ?Dokumenty? na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia MLKS Józefovia Józefów.