OGŁOSZENIE

Zarządu MLKS Józefovia

 

Zarząd MLKS Józefovia Józefów informuje, ze zaległości z tytułu niezapłaconych składek członkowskich na dzień 09 września wynoszą: 16 295,00 zł.

Zgodnie z zaleceniem Komisji Rewizyjnej Zarząd jest zobligowany do podjęcia działań celem rozwiązania problemu.

      Jednocześnie informujemy, że w sezonie 2014/2015  Zarząd MLKS podejmował następujące działania wobec osób, które nie regulowały obowiązkowych opłat członkowskich (zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia):

  1. Telefony bezpośrednie wykonane przez Sekretarz Klubu z prośbą o uregulowanie zaległości.
  2. Prośba do trenerów o przypominanie o konieczności regulowanie składek w terminie.
  3. Informacje pisemne przekazywane przez trenerów bezpośrednio osobom zalegającym z płatnością składek o następującej treści:

Józefów, dnia?..

?Zarząd MLKS Józefovia Józefów, przypomina o comiesięcznym obowiązku wnoszenie wpłat członkowskich.

Na dzień??? odnotowaliśmy, brak Pana/Pani wpłat na kwotę?????

Prosimy o PILNE uregulowanie płatności.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie ze Statutem MLKS JÓZEFOVIA JÓZEFÓW brak wpłat, powoduje skreślenie z listy członków Stowarzyszenia. Oznaczać to może, brak możliwości udziału Państwa dziecka w treningach?

 

      Ponieważ powyższe działania nie zmotywowały osób zalegających do uregulowania należności WZYWAMY do natychmiastowego dokonania wpłat członkowskich za okres do czerwca 2015 w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od niniejszego ogłoszenia na konto Klubu (numer konta znajduje się na stronie www.jozefovia.pl) lub bezpośrednio u trenera prowadzącego rocznik.

      Jednocześnie informujemy, że na najbliższym Walnym Zebraniu Członków zaplanowanym na dzień 29 września 2015 poddamy pod dyskusję temat procedury obligującej  Członków do wnoszenia terminowych opłat.

      Tym co powstrzymuje nas od natychmiastowych działań jest dobro dzieci będących naszymi zawodnikami, jedocześnie wiemy, że brak płynności finansowej wpływa na dobro WSZYSTKICH członków naszego Klubu.

 

 Zarząd MLKS Józefovia