REGULAMIN OBOZU PIŁKARSKIEGO Jozefovia 2005

Prawa:

1.Uczestnik ma prawo do zapewnienia mu bezpieczeństwa, opieki medycznej podczas pobytu na obozie i podczas przejazdu.

2. Uczestnik ma prawo do zapewnieniu mu pełnej higieny, noclegu oraz wyżywienia.

3. Organizator zapewnia zajęcia zgodne z programem obozu, przystosowane do wieku i zainteresowań uczestników obozu.

4. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, wyżywienia i zachowania innych uczestników do opiekuna i kierownika obozu.
Obowiązki:

1. Aby zostać uczestnikiem obozu piłkarskiego zawodnik musi uiścić pełną opłatę oraz posiadać następujące dokumenty: wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika obozu, podpisany regulamin obozu, aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej i legitymację szkolną lub paszport.

2. Zawodnik zobowiązany jest:

a) brać udział we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez trenera lub lekarza.

b) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć.

c) dbać o czystość i porządek w swoim pokoju i na terenie ośrodka.

d) stosować się do poleceń trenera i kierownika obozu.

e) mieć szacunek do kolegów, trenerów, innych osób starszych i samego siebie.

f) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym opiekuna.

g) pokrycia wszystkich strat materialnych jeżeli były przez niego spowodowane.

h) przestrzegania warunków higieny osobistej.

i) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in. dotyczących: kąpieli, ruchu drogowego, korzystania z energii elektrycznej oraz bezpiecznego poruszania się po budynku.

k) informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.

3. Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obozu bez wiedzy trenera.

4. Na obozie ze rzeczy cenne i wartościowe (w szczególności aparaty fotograficzne, telefony i gry elektroniczne) oraz pieniądze należy przekazać do depozytu opiekunom. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie ww. rzeczy nie oddanych do depozytu.

 

Rażące naruszenie regulaminu będzie skutkowało wydaleniem uczestnika z obozu na koszt własny i bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu

 

OŚWIADCZENIE:

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu i zobowiązuję moje dziecko do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w obozie piłkarskim.

 

???????..                            ??????

Podpis uczestnika                            Podpis rodzica