Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd Stowarzyszenia Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Józefovia ZWOŁUJE Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie odbędzie się w 30 czerwca 2015 r. o godzinie 19.15 w pierwszym terminie, a o godzinie 19.30 w drugim terminie, w siedzibie Stowarzyszenia  przy ul. Dolnej 19 w Józefowie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do licznego uczestnictwa w Zebraniu.

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA

1.      Otwarcie Zebrania  przez Prezes Stowarzyszenia.

2.      Przyjęcie porządku Zebrania.

3.      Wybór Komisji Wniosków, Uchwał i Komisji Skrutacyjnej.

4.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania i protokolantów.

5.      Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej i finansowej za 2014 rok

6.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 rok

7.      Dyskusja nad sprawozdaniami

8.      Wniosek o udzielenie Absolutorium dla Władz Stowarzyszenia

9.      Podjęcie uchwał i wniosków dotyczących  kierunków dalszej działalności Stowarzyszenia.

10.  Wybory uzupełniające dla 1 członka Zarządu

11.  Przedstawienie planu pracy Zarządu oraz przyjęcie preliminarza budżetowego na rok  2015 r.

12.  Komunikaty i sprawy bieżące.

13.  Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 

Uwaga: Wszystkie materiały przygotowane na Walne Zebranie, łącznie z protokołem  z poprzedniego walnego zebrania, znajdują się do wglądu w sekretariacie Stowarzyszenia (sekretariat czynny we wtorki, środy i piątki w godzinach 18.00 – 19.30) oraz będą wyłożone na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad